Diskuzní klub hráčů online her
Home | Profile | Novy ucet | Active Topics | Active Polls | Members | Private Messages | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

.
 All Forums
 Star Wars Galaxies - An Empire Divided
 SWG - Bohemian Mercenaries [BoH]
 Pravidlá guildy Bohemian Mercenaries
 New Topic  Topic Locked
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic   

erdisk
Moderator

342 Posts

Posted - 10/06/2005 :  17:35:57  Show Profile  Send erdisk an ICQ Message Send erdisk a Private Message
Pravidlá guildy Bohemian Mercenaries

1. Všeobecné informace

Jméno: Bohemian Mercenaries [BoH]
Server: Eclipse
Planeta: Lok
Mesto: Bohemia
Faction: Imperial
Cíl: Zábava


2. Základní pravidla guildy

1. Všichni clenové jsou povinni dodržovat pravidla guildy.
2. Každý clen guildy náleží k imperiální frakci.
3. Všichni clenové jsou obyvateli mesta Bohemie (alespon jedna jejich postava).
4. Každý clen guildy je zapsán v seznamu hrácu SWG na http://www.imperium.cz/forum/forum.asp?FORUM_ID=130 a v prípade zmen tyto informace aktualizuje. Také musí být zapsán na oficiálním guildovnim webu boh.starwarsgalaxies.cz
5. Každý clen guildy si plní povinnosti vyplývající z jeho postavení v guilde.
6. Všichni clenové se úcastní, dle svých možností, pravidelných mesícních shromáždení a guildovních akcí.
7. Jakékoliv návrhy, pripomínky ci stížnosti k fungování guildy, které vyžadují guildovní vyjádrení, se reší na interním fóru Bohemian Mercenaries. http://www.imperium.cz/forum/forum.asp?FORUM_ID=163


3. Struktura a hodnosti Bohemian Mercenaries:

Struktura Bohemian Mercenaries se delí do nekolika stupnu. Povýšení na rank member je automatické po jednom mesíci, pokud daná osoba splnuje níže uvedené podmínky. Povýšení na další rank muže navrhnout kterýkoliv clen s minimálne o jeden stupen vyšší hodností, návrh schvaluje rada a prípadné povýšení se uskutecní na pravidelném guildovním shromáždení.Clenové Bohemian Mercenaries s hodností member a výše, mají právo volit guild leadra. Volba probíhá na terminálu v guild hall ve meste Bohemia. Zvolený leader následne jmenuje 4-clenný senát.3.1 Guild Applicant:

Clovek, který vstoupil do guildy a je ve zkušební dobe 1 mesíce.

Guild applicant nemá možnost ovlivnovat rozhodování guildy, taktéž nemá prístup ke službám, zadarmo poskytovaných clenum. Guild applicant nemá žádné povinnosti k Bohemian Mercenaries.3.2 Guild Member:

Clovek, který je v guilde alespon jeden mesíc a splnuje všechny podmínky clenství: má postaven dum a deklarovanou rezidenci v Bohemia city má minimálne imperiální rank Private nejsou proti nemu vzneseny žádné námitky ze strany clenu guildy.

Guild member má právo požádat o financní nebo materiální pomoc ze strany guildy a má prístup ke guildovním službám. Má povinnost platit pravidelne mesícní poplatky ve výši 50 000cr a 500fp.3.3 Guild Senior Member:

Clovek, který je v guilde alespon 3 mesíce, je samostatný a má prehled o hre. Podmínkou pro hodnost senior member je imperiální rank Warrant Officer I.

Guild senior member má právo požádat o financní nebo materiální pomoc ze strany guildy a má prístup ke guildovním službám. Muže navrhnout clena guildy na povýšení a muže vyvolat zasedání rady. Má povinnost platit pravidelne mesícní poplatky ve výši 100 000cr a 1000fp.3.4 Guild Advisor:

Clovek, který je v guilde alespon 6 mesícu, je samostatný, má zkušenosti a prehled o hre. Pomáhá nováckum, úcastní se guildovních akcí a prispívá k rozvoji guildy. Podmínkou pro hodnost guild advisor je imperiální rank Colonel.

Guild executive má právo požádat o financní nebo materiální pomoc ze strany guildy a má prístup ke guildovním službám. Muže navrhnout clena guildy na povýšení a muže vyvolat zasedání rady. Má povinnost platit pravidelne mesícní poplatky ve výši 200 000cr a 2000fp.Má-li konkrétní clovek více postav v Bohemian Mercenaries, platí jednou postavou a to s nejvyšší dosaženou hodností.4. Funkce


4.1 Guild Leader:

Zvolený zástupce guildy, jmenuje senátory a spolecne tvorí senát, minimálne guild advisor.

Guild leader vystupuje jako reprezentat Behemian Mercenaries pri jednání s ostatníma guildama a má právo samostatne rozhodovat v otázkách chodu guildy. Guild leader má stejné povinnosti jako guild advisor.

Soucasný leader Bohemian Mercenaries je: Enni


4.2 Guild Senátor:

Guild senátora jmenuje zvolený leader, senátorem se muže stát pouze clen s hodností guild advisor a pocet senátoru je omezen na 4. Senátor má stejné povinnosti jako guild advisor, zastupuje guild leadera v jeho neprítomnosti. Soucasní senátori Bohemian Mercenaries jsou:Senát jako celek definuje pravidla guildy, povyšuje a degraduje cleny, prideluje a odebírá jednotlivé funkce. Má právo udelit trest clenovi guildy a rozhodovat v prípadech sporu mezi cleny guildy. Reší stížnosti jiných guild na cleny Bohemian Mercenaries. Senát má právo vetšinovým hlasováním vyloucit clena z guildy. Guild Leader je clenem senátu.


4.3 Treasure Keeper:

Treasure keeper je odpovedný za financní hospodarení celé guildy. Vybírá poplatky od clenu, eviduje a publikuje platby od clenu, poskytuje a eviduje schválené pujcky clenum guildy. Poskytuje prostredky na údržbu guildovních staveb a zarízení financovaných z guildovního fondu. Predkládá mesícní financní vyúctování senátu.

Podmínkou pro získání této funkce je hodnost guild advisor a treasure keeper, nemusí být clenem senátu.

Tuto funkci zastává: Jorssk


4.2 Recruiter:

Recruiter je odpovedný za prijímání do Bohemian Mercenaries. Prijímá, eviduje a spravuje prihlášky, jak na oficiálním fóru BoH, tak prímo v SWG. Vede evidenci clenu BoH a obyvatel Bohemia city. Spravuje seznam sprátelených guild, stejne jako vyhlášených neprátelství. Podmínkou pro získání této funkce je hodnost guild advisor a recruiter nemusí nutne být clenem senátu.

Tuto funkci zastává: Enni, Jorssk, Kellina, Phaelon


4.3 Webmaster:

Webmaster je odpovedný za správu oficiálních stránek Bohemian Mercenaries. Odpovídá za funkcnost a grafickou podobu stránek. Tato funkce je placena z guildovního fondu ve výši 1 000 000cr mesícne. Bohemian Mercenaries nepodminují získání této funkce hraním SWG nebo clenstvím v guilde.

Tuto funkci zastává: Sanix


4.4 Correspondent:

Correspondent provádí písemné a obrazové záznamy ze spolecných akcí guildy a publikuje je ve forme clánku na oficiálních stránkách. Tato funkce je placena z guildovního fondu ve výši až 100 000cr za každý zverejnený príspevek. Podmínkou pro získání této funkce je hodnost member, guildovní rada muže rozhodnout o jmenování nekolika osob do této funkce.

Tuto funkci zastávájí: Jorssk, Phaelon


5. Správa Bohemia City

Bohemia city je mezinárodní mesto s voleným starostou. Starostu vybírá senát. Clenové Bohemian Mercenaries následne volí starostu na city terminálu v mestské hale a jsou povinni toto rozhodnutí respektovat. Starosta má minimálne hodnost senior member a povolání postavy politician.

Tuto funkci zastává: Jorssk


6. Imperial Faction Points

V bode 3 jsou definovány poplatky clenu ve forme faction points. Prevod probíhá na urcené osoby a nezapocítává se prevodní pomer. Z duvodu omezeného hromadení techto bodu, je senát oprávnen vybírání techto poplatku pozastavit, a to na blíže neurcenou dobu. V krizových situacích je také senát oprávnen požadovat po clenech Bohemian Mercenaries mimorádné príspevky faction points.


7. Guildovní akce

Jsou vyhlašovány na oficiálním fóru cleny senátu. Úcast clenu na spolecných akcích není povinná. Pred vlastním zacátkem je urcen leader akce a osoba poverená shromaždováním lootu. Leader akce muže být clen s hodností senior member a výše. Po dobu akce jsou všichni clenové BoH, úcastnící se akce, povinni poslouchat príkazy urceného leadra. Získané predmety se delí mezi úcastníky, v prípade konfliktu rozhoduje senát.


8. Prijímání nových clenu do BoH

Podmínky prijetí do BoH jsou urcovány senátem, senát má pravomoc docasne prerušit prijímání nových clenu.

9. Vyloucení z BoH

Právo vyloucit clena BoH má pouze senát, a to po vetšinovém schválení. Duvody vyloucení budou následne sdeleny všem clenum guildy herním mailem, stejne jako budou zverejneny na oficiálním fóru BoH.


10. Platnost pravidel

Pravidla nabývají platnost dne 15.06.2006

Edited by - Jorssk on 15/06/2006 16:03:56
  Previous Topic Topic   
 New Topic  Topic Locked
 Printer Friendly
Jump To:
Diskuzní klub hráčů online her © © 2000 CzechHeroes Go To Top Of Page
This page was generated in 0,06 seconds. on eygor Snitz Forums 2000